تعداد مجموعه ها 89
هدایای تبلیغاتی فروخته شده 6700
تعداد مشتری 300